ONDERSTEUNENDE vormING
VOOR mensen in ORGANISATIES

Brio.Works is de resultante van jarenlange expertise in het verzorgen van trajecten en  trainingen rond relationele vaardigheden, leiderschapsontwikkeling en organisatie-ontwikkeling. Deze weg is gestart bij het begeleiden van organisaties bij trauma-situaties en het ontwikkelen van stress en burn-outprogramma’s en verbreedde zich tot ruimere relationele vorming en leiderschapsontwikkeling voor individuele en organisatiedoeleinden. Brio.Works heeft tot missie een groeilabo te zijn waarin bezielde mensen en organisaties kunnen groeien naar meer energie, richting en daadkracht en minder ‘gedoe' ervaren. 

 

Door het inzetten op menselijke groei als vehikel voor organisatiegroei, wordt de leidinggevende ook voorbeeldfiguur en drager van kernwaarden van de organisatie. 

Elke vorming is afzonderlijk beschikbaar, maar samen vormen ze een organisch geheel. De overkoepelende vaardigheid: in een eisende en turbulente omgeving leren en durven authentiek aanwezig zijn in contact, met zichzelf en anderen en daar volledig eigenaarschap over nemen.

 • Vorming 1: MANAGE UZELF EN UW TEAM: duurzaam groeien als leidinggevende

 • Vorming 2: WERKEN EN GROEIEN IN KLEUR: creëren van een veilige context met diversiteit als ontwikkel-hefboom

 • Vorming 3: VAN WIJ-ZIJ NAAR ZIJ-AAN-ZIJ: polarisatiemanagement en conflicthantering

 • Vorming 4: VAN STURING NAAR SAMENSTURING: coach je team naar meer eigenaarschap en samensturing

Plan hier een afstemgesprek en ontdek hoe een aanbod op maat van jouw organisatie er uit kan zien.

Vorming 1: MANAGE UZELF EN UW TEAM

Focus: duurzaam groeien als leidinggevende

Ontwikkelen van het eigen leiderschap als basis van authentieke wisselwerking en verbindende communicatie. Bij elke nieuwe rol of uitdaging in het leven, worden er ook nieuwe spoken wakker en moet het innerlijk kompas afgesteld worden om duurzaam verder te navigeren.

In het bijzonder in de werkcontext waarin je als mens voortdurend wordt getriggerd in je eigen pijn en verlangen, is het nodig om voldoende zelfsturing te ontwikkelen zodat je pro-actief kan handelen in functie van de noden van de situaties die zich aan je voordoen.

Inhoud:

Thema’s die aan bod komen:

 1. Wie ben ik en hoe kreeg ik mijn plek?

 2. Waar sta ik nu? Van waaruit neem ik waar en neem ik “voor waar aan”?

 3. Waar kom ik vandaan? Het ouderlijk huis en gezin van herkomst.

 4. Wat drijft mij en kan ik het toelaten? Op zoek naar het unieke potentieel.

 5. Het unieke eigen leiderschapskompas vanuit de unieke individuele bestemming afstemmen op de werkomgeving.

Aanpak:

Ieder thema wordt vooraf theoretisch ingeleid door een kaderende teaching en afzonderlijk benaderd vanuit een experiëntiële verkenning en heeft daartoe zijn eigen oefeningen met nabesprekingen en terugkoppeling.

Resultaat:

 • De deelnemers kunnen omschrijven wat ze wel en niet nodig hebben van anderen 

 • De deelnemers kunnen beter zorg dragen voor zichzelf

 • De deelnemers kunnen beter balanceren op de vloedlijn tussen afstand-nabijheid

Nazorg: optioneel (individuele) coaching en intervisie

Duur: 4 afzonderlijke dagdelen

Vorming 2: WERKEN EN GROEIEN IN KLEUR

Focus: creëren van een veilige context met diversiteit als ontwikkel-hefboom

In de zorg is het van uiterst groot belang dat zowel de begeleiders als de patiënten in hun eigen specificiteit erkend en gezien worden. Dit niet enkel uit zorg voor de kwetsbaarheid maar zeker ook ter ondersteuning van ieders unieke kracht en bijdrage. Een veilig team waar ieder in zijn heelheid kan zijn, leidt tot meer zelfvertrouwen en minder projectie van de eigen angsten op de ander (waardoor de ontwikkeling onbewust wordt afgeremd).

Inhoud: 

De centrale vraag luidt: hoe kun je als professioneel begeleider zorgen voor een werkelijke dialoog met aandacht voor diversiteit van de patiënt en van de begeleider en intensieve aandacht voor de context waarbinnen deze begeleidingsrelatie zich afspeelt?

Aanpak:

Er wordt gewerkt vanuit de diversiteit cirkel die Marten Bos, geïnspireerd door het kruispuntdenken van Gloria Wekker, ontwikkelde. Deze vertrekt van identiteit als continue wisselwerking tussen personen, relaties en hun omgeving. Identiteit is een dynamisch kruispunt van achtergronden, omgevingsfactoren en persoonlijke kenmerken. Er worden oefeningen aangereikt die zicht doen krijgen op hoe identiteiten op de voorgrond kunnen verschijnen, worden uitvergroot, vastgezet, genegeerd, erkend, gezien, gevierd enz. Als professioneel begeleider (van begeleiders) van patiënten en hun context, leer je hoe een (non)verbale boodschap kan aanleiding geven tot het forceren van identiteiten en zo ontwikkeling in de weg staat. 

Resultaat:

 • De deelnemers worden zich bewust van hun eigen blinde vlekken en oordelen

 • De deelnemers worden geactiveerd in het communicatieve denken en handelen 

 • Denkkaders worden gestretcht en er ontstaat een ruimere blik op theorie en praktijk

 • Deelnemers hun vaardigheid om open en onbevooroordeeld in dialoog te gaan worden versterkt

Nazorg: optioneel (individuele) coaching en intervisie

Duur: 2 dagdelen

Vorming 3: VAN WIJ-ZIJ NAAR ZIJ-AAN-ZIJ

Focus: Polarisatiemanagement en conflicthantering

Verlaat de valkuil van het “gelijk” en zoek naar wat nodig is om samen verder te gaan want 'niet alles is altijd rozengeur en maneschijn’ en vraagt soms concrete bijsturing. Hoe grijp je daadkrachtig in zonder macht te gebruiken en ook aandacht te hebben voor de onderliggende noden?

Inhoud: 

Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken

Het ontstaan van conflict als het kleine broertje van polarisatie

De aanpak via de 4 ‘game changers’ en de kracht van verbindend communiceren

Aanpak:

Voorwerk: de deelnemers bekijken op voorhand 2 webinars waarin de theorie rond polarisatiemanagement en verbindende communicatie wordt uiteengezet. Hierbij worden ook vragen meegegeven die de deelnemers op voorhand dienen te beantwoorden en door te sturen naar de lesgever.

De 2 trainingsdagen starten met het verwerken van de theorie en de antwoorden en worden vervolgd door het concreet toe-eigenen van deze theorie gekoppeld aan voorbeelden uit de eigen dagdagelijkse praktijk. 

Tussendoor worden er opdrachten meegegeven die de bewustwording rond het een handelen moeten aanwakkeren.

Resultaat:

 • De deelnemers worden alert voor het herkennen van de patronen die wijzen op polarisatie en dreigend conflict

 • De deelnemers maken zich zeer praktische handvaten eigen om om te gaan met polarisatie en dreigende conflicten

 • De deelnemers zijn zich meer bewust van welke positie ze zelf kunnen innemen 

 • De deelnemers maken zich de vaardigheden van verbinden communicatie eigen

Nazorg: optioneel individuele coaching en intervisie

Duur: 4 dagdelen

Vorming 4: VAN STURING NAAR SAMENSTURING

Focus: Coach je team naar meer eigenaarschap en samensturing

In de complexiteit en verwevenheid van de contexten waarbinnen er vandaag moet worden gewerkt, is het telkens opnieuw zoeken naar waar en hoe beginnen en met welk doel voor ogen. Het inzetten van de Dynamic Balanced Leadership Scorebord© om je team te coachen naar meer eigenaarschap en samensturing.

Inhoud: 

De Dynamic Balanced Leadership ScoreCard® (DBLS®) brengt de vier aandachtsgebieden: IK, WIJ, HET en GLOBE op vier niveaus in hun systemische samenhang in kaart: fysiek-lichamelijk, emotioneel, mentaal en zingevend-spiritueel. Deze gebieden, verbonden met de persoonlijke leiderschapsopdracht (purpose), brengen de heelheid van samensturing binnen de organisatie integraal in kaart. Als leidinggevende leer je jezelf en anderen te coachen op wat je tegenkomt. “Wat is de leiderschapsopdracht in deze situatie en hoe komt dit terug in het doen en laten?”, zijn de vertrekpunten van ontwikkeling.

Aanpak:

Inzetten van het grondplan van generatief leiderschap (DBLS®) om na te gaan welk niveau aandacht vraagt om verdere groei en ontwikkeling mogelijk te maken. 

Stilstaan bij hoe iedereen van je team de dingen al doet vanuit zelfzorg, interactie, resultaat en omgevingsbewustzijn en wat je eigen inbreng als leidinggevende daarin is.

Leren ontwerpen van effectieve routes om aan het werk te gaan voor jezelf als leidinggevende en voor je team.

Vanuit mogelijke impassen binnen het team leren op zoek gaan naar levende thema’s en onderzoeken welke aanvliegroute beweging kan brengen en tot een passender resultaat kan leiden.

Resultaat:

De deelnemer leert effectieve routes ontwerpen om zowel voor zichzelf als leidinggevende als voor het team en zijn leden aan het werk te gaan rond persoonlijk leiderschap, kwaliteit van interactie, resultaatsoriëntatie en omgevingsbewustzijn

Nazorg:  optioneel individuele coaching en intervisie
Duur: 2 dagdelen

Plan hier een afstemgesprek en ontdek hoe een aanbod op maat van jouw organisatie er uit kan zien.